The Acta GGM Debrecina

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Sample volume 1
Title Extracts from the geographical works of Lajos Lóczy
Author Schweitzer Ferenc
Abstract
Lajos Lóczy sen. was a highly respected scientist of cartography as well as geology and geomorphology who believed in the unity of geology and geomorphology. His researches regarding the structure and geology of the Carpathian Basin played a significant role in creating the Tisia theory. In the present paper his following results are accentuated: the importance of this research together with his research regarding the problem of the desert climatic period of the Pannonian-Pontian in the Carpathian Basin and its wider surroundings, the issue of loess formation and age, the connection between old loess and typical red clays (“bean ore red clays” as he called them), his views on mono- and polyglacialism and the formation and age of Lake Balaton the largest lake in Central Europe. 
He reached huge scientific success with numerous awards in the geological congress of Berlin in 1899.  He said and wrote the following on the way home: I thank Fate letting me to bring respect for Hungarian science. 
Citation
References
BULLA B. 1943: Geomorfológiai megfigyelések a Balatonfelvidéken. Földrajzi közlemények, 71(1), 1–18

CHOLNOKY J. 1920: Lóczy Lajos. Földrajzi Közlemények, 48, 33–82

CSERNY, T. 1987: Results of recent investigations of Lake Balaton deposits. – In: PÉCSI, M., KORDOS, L. (ed.) Holocene environment in Hungary. – Budapest, 
Geogr. Research Inst. Hung. Acad. of Sci., 67–76

KÉZ A. 1943: Újabb teraszmegfigyelések a Zala mentén. Földrajzi Közlemények, 71(1), 1–18

KRIVÁN P. 1967: A magyar negyedkor földtani helyzete és feladatai. Földtani Közlöny, 97, 326–330

LÓCZY L. 1886: A Khínai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása. – Királyi Magyar Természettudományi Társulat kiadása, Budapest, 882 
p

LÓCZY L. 1890: Gróf Széchenyi Béla kelet-ázsiai útjának tudományos eredményei 1877–1880. I. kötet. Az utazáson tett észlelések.. – Kilián Frigyes egyetemi 
könyvtáros bizományában, Budapest, 743 p

LÓCZY L. 1913: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. 1. köt. 1. r. 1. szakasz. A Balaton környékének geológiai képz dményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése. – Budapest, Magyar Földrajzi Társaság. Balaton Bizottság, 617 p.

MAROSI S., SZILÁRD J. 1958: A Balaton somogyi partvidékének geomorfológiai képe.  Földrajzi Közlemények, 6, 347–361 MAROSI S. 1970: Bels -Somogy kialakulása és felszínalaktana. Földrajzi Tanulmányok, 11, 169 p

MOTTL M. 1942: Adatok a hazai ó- és újpleisztocén folyóteraszok eml sfaunájához.  MÁFI Évkönyv,  36, 65–70

PENCK, A.,  BRÜCKNER, E. 1901–1909: Die Alpen im Eiszeitalter. 1–3. – Leipzig, Chr. Harm. Tanchmitz,1199 p

PÉCSI, M. 1974: Loess. – In: Enciclopaedia Britannica. Mecropaedia. 11. – Chicago, London. William Benton and Helen Hemingway Benton. 24–28

PRINZ GY. 1914: Magyarország földrajza. A magyar föld és életjelenségeinek oknyomozó leírása. – Magyar Földtani Intézet, Budapest, 223 p
 
PRINZ GY. 1926: Magyarország földrajza. A magyar föld és életjelenségeinek oknyomozó leírása. 1. kötet. Magyarország földjének származása, szerkezete és alakja. – Danubia, Pécs, 202 p

RICHTHOFEN, F. 1878: Bemerkungen zur Lössbildung. – Verh. geol. Reichanst. 13 p

SCHEUER GY.,  SCHWEITZER F. 1974: Adatok a Balatonfelvidéki forrásüledék vizsgálatához.  Földrajzi Értesít , 23(3), 347–357

SCHWEITZER F. 1993: Domborzatformálódás a Pannóniaimedence belsejében a fiatal újkorban és a negyedid szak határán. – Akadémiai doktori értekezés, 
Budapest, 125 p

TASNÁDI-KUBACSKA A. 1974. Lóczy Lajos. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 150 p

WEISZ A. 1911: A Balaton vidékének pleisztocén kori csiga és kagyló faunája. – A Balaton Tud. Tanulmányozásának Eredményei. 1. kötet, 1. rész. Függelék, A Balaton-mellék paleontológiája. IV. kötet. Budapest

ZÓLYOMI B. 1952: Magyarország növénytakarójának fejl déstörténete az utolsó jégkorszaktól. – MTA X. Osztályának Közleményei 4. 491–543
Keywords Poly- and monoglacialism, pediments, travertine, connection between loess and red clays, age of Lake Balaton
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
AGGM 34
Journal Hits
AGGM 86694
Journal Downloads
AGGM 83
Total users online -