Business and Economic Horizons

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 10
Issue 2
Online publication date 2014-07-16
Title Effects of trade liberalization on the welfare of the agriculture sector via double factoral domestic terms of trade in Turkey: 1990-2010
Author Elif Uckan Dagdemir
Abstract
The effect of the agricultural support policies on the prices of the agricultural commodities has been declining in Turkey since 1990s. The prices of the agricultural commodities approximate to the world prices. The employment in the agriculture sector has been declining due to the transfer of labor from the agriculture sector to the non-agriculture sector. In this paper, the effects of the trade liberalization on the welfare of the agriculture sector in Turkey at the period of 1990-2010 are estimated by the double factoral domestic terms of trade indicator. The findings of the estimation denote that the welfare of the agriculture sector is increased related with the labor productivity increase triggered by the labor transfer from the agriculture sector at the trade liberalization process while the domestic terms of trade is developed in the expense of it. The welfare is transferred from the agriculture sector to the industry sector via relative price scissor. Even though the relative productivity of the agriculture sector is increased at the examination period, the welfare of the agriculture sector is negatively affected from the domestic terms of trade.  

Citation
References
Bilginsoy, C., 1997. "A macroeconomic analysis of agricultural terms of trade in Turkey, 1952-1990", The Journal of Development Studies, 33(6), 797-819, http://dx.doi.org/10.1080/00220389708422496
 
Boratav, K., 2009. "Tarımsal fiyatlar, istihdam ve köylülüğün kaderi", Mülkiye, XXXIII (262), 9-24
 
Celasun, M., 1986. "Income distribution and domestic terms of trade in Turkey 1978-1983", METU Studies in Development, 13(1-2), 193-216
 
Dağdemir, U. E., 2009. Küresel düzenlemeler ve avrupa birliği politikaları çerçevesinde dünya tarım ürünleri ticareti ve gelişmekte olan ülkeler, Beta, İstanbul
 
Dağdemir, U. E., 2011. "Türkiye'de ticaretin serbestleştirilmesi sürecinde iç ticaret hadlerine yönelik bir analiz: 1990-2009", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 121-133
 
Derviş, K., Robinson, S., 1980. "The sources and structure of income inequality in Turkey 1950-1973", In Özbudun, E. and Ulusan, A. (Eds), The Political Economy of Income Distribution in Turkey, (pp.83-122), Holmes and Meier. S., New York
 
Ghosh, J., 1988. "Intersectoral terms of trade, agricultural growth and the pattern of demand", Social Scientist, 16(4), 9-27, http://dx.doi.org/10.2307/3517257
 
Günaydın, G., 2006. "Türkiye Tarım Sektörü". Tarım ve Mühendislik, (76-77), 12-27
 
Harris, J., Todaro, M., 1970. "Migration, unemployment and development: A two sector analysis", American Economic Review, 60, 126-142
 
İmrohoroğlu, A., İmrohoroğlu, S., Üngör, M., 2013. "Agricultural productivity and growth in Turkey", Macroeconomic Dynamics, March, 1-20
 
Kazgan, G., 2003. Tarım ve gelişme. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul
 
Kuznets, S., 1966. "Modern economic growth - rate, structure and spread", Studies in Comparative Economics, Number: 7, Yale University Press, New Haven and London
 
Narin, M., 2008. "Türkiye'de uygulanan tarımsal destekleme politikalarında değişim", Ekonomik Yaklaşım, Aydın Güven Gürkan Özel Sayısı, 19, 183-225
 
Pamuk, Ş., 2005. "20. Yüzyıl Türkiye'si için büyüme ve bölüşüm endeksleri", İktisat İşletme ve Finans, 20(235), 5-15
 
Pamuk, Ş., 2009. "Türkiye'de tarım ve iktisadi gelişme", Mülkiye, 33(262), 63-76
 
Tezel, Y. S., 1994. Cumhuriyet döneminin iktisadi tarihi (1923-1950), Türkiye Araştırmaları No: 10, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
 
Keywords Double factoral domestic terms of trade, domestic terms of trade, trade liberalization, agriculture sector, inter-sectoral income distribution
DOI http://dx.doi.org/10.15208/beh.2014.12
Pages 138-150
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
BEH 626
Journal Hits
BEH 1586225
Journal Downloads
BEH 48313
Total users online -