PRADEC Interdisciplinary Conference Proceedings

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 2
Issue 1
Online publication date 2013-08-15
Title The support of academic mobility of students in the Slovak Republic
Author Zuzana Gazdackova, Lucia Hupkova
Abstract The paper deals with problems of internationalisation of higher education in the Slovak Republic with the focus on the University of Žilina in Žilina.
Citation
References
Education and Training. Higher Education in Europe, Retrieved 20.04.2013 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/higher_en.htm

Fedák, M., Ako ďalej so slovenským vysokým školstvom, In: Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa - odporúčania pre Slovensko, Retrieved 20.04.2013 http://www.refernet.sk/images/news/files/europa-2020-inteligentna-udrzatelna-a-inkluzivna-europa.pdf

Úrad vlády Slovenskej republiky. Znalostná spoločnosť, vzdelávanie a kultúra, in Slovak, Retrieved 20.04.2013 http://www.vlada.gov.sk/znalostna-spolocnost-vzdelavanie-a-kultura/

Závery Rady o internacionalizácii vysokoškolského vzdelávania, in Slovak, Retrieved 20.04.2013 from  http://www.minedu.sk/data/att/2297.pdf

Keywords Internationalization, Higher education, Problems, Slovak Republic, University of Žilina in Žilina
Pages 87-94
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
PICP 163
Journal Hits
PICP 358285
Journal Downloads
PICP 847
Total users online -