Perspectives of Innovations, Economics and Business

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 15
Issue 3
Online publication date 2015-10-16
Title Providing degree programmes of a practical profile in Poland. Legal, organizational and financial aspects
Author Artur Zimny, Karina Zawieja-Zurowska
Abstract
The reflections on the topic of this article have been divided into three parts: three Concerning Aspects of providing degree programs of a practical profiles to higher vocational education schools in Poland. The first part has been devoted is discussing legal issues and analyzing Provisions of the Polish Law on Higher Education. The second part of this elaboration Concerns organizational matters connected with providing degree programs of a practical profiles. In the last part of this article financial opportunities and threats connected with providing dry download_programmes have been signaled, but also suggested some solutions, ie the model of the minimum staffing requirement for the first-cycle degree programs of a practical profiles. 
Citation
References
EURASHE, 2014. “EURASHE Initial Study On Employability Among Professional Higher Education Graduates In Europe”, Brussels

Eurydice, 2013. “The structure of the European education systems 2012/13: schematic diagrams”

Instytut Sokratesa, 2011. “Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku”, Warszawa

Jasiński, J., Zimny, A., 2012. “Zarządzanie jakością kształcenia w szkole wyższej - koncepcja wdrożenia i doskonalenia systemu” in: Grzesiak, J., (Ed.) “Ewaluacja i innowacje w edukacji. Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania”, Wydawnictwo UAM w Poznaniu i PWSZ w Koninie, Kalisz-Konin, pp.71-80

Pluta-Olearnik, M., 2009. (Ed.), “Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem”, Difin, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 273

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Dz. U. z 2014 r. poz.1370

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.1365 z późn. zm

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz.455

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r. poz.1198

Zimny, A., Jasiński, J., 2013. “Jakość czy jakoś? Dylematy wokół zarządzania jakością kształcenia w uczelni zawodowej”, in: Grzesiak, J., (Ed.), “Ewaluacja i innowacje w edukacji. Projektowanie poprawy jakości kształcenia”, Wydawnictwo UAM w Poznaniu i PWSZ w Koninie, Kalisz-Konin, pp.379-388
Keywords Higher education, higher vocational education schools, first-cycle degree programmes, practical profile
DOI http://dx.doi.org/10.15208/pieb.2015.10
Pages 104-112
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
PIEB 611
Journal Hits
PIEB 1829418
Journal Downloads
PIEB 28907
Total users online -