Perspectives of Innovations, Economics and Business

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 3
Issue 3
Online publication date 2009-12-07
Title Evaluation of innovation activities of small and medium-sized businesses in Slovak Republic
Author Eva Sopkova, Silvia Kostiviarova
Abstract
The aim of the presented paper is to contribute to the discussion on innovation activities of small and mediumsized businesses of the Slovak Republic and the European Union. It is based on the results of research carried out by the National Agency for the Development of Small and Medium Enterprises (NADSME), where the focus was on the 
innovation capacity of small and medium firms in Slovakia. And it was complemented by the results of an analysis of firms’ innovation activities in the Banská Bystrica region carried out within the project “Regional Innovation Strategy of the Banska Bystrica Region”. 
Citation
References
Analýza inovačného potenciálu Banskobystrického kraja, 2008. Banská Bystrica, KB press

Inovačná kapacita malých a stredných podnikov. 2005. (online), Bratislava, NARMSP, Dostupné na internete: http://www.nadsme.sk (cit. 28.09.2009)

Lesaková, L., 2008. “Inovácie - imanentná súčasť podnikania v globálnom ekonomickom prostredí”, In: Determinanty inovačnej aktivity malých a stredných podnikov v SR. Banská Bystrica,  Ekonomická fakulta UMB, pp.7-20

Koval’ová, M., 2009. “Inovácie ako kritický faktor zvyšovania výkonnosti podniku v strategickom systéme merania výkonnosti”, In: Inovácie - faktor konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v globálnom ekonomickom prostredí, Banská Bystrica, Ekonomická fakulta UMB, pp.182-93

Slávik, Š., 2002. Anatómia konkurenčnej výhody, Bratislava: Ekonóm

Keywords Innovation, innovation activities, small and medium-sized businesses.
DOI http://dx.doi.org/10.15208/pieb.2009.41
Pages 18-19
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
PIEB 611
Journal Hits
PIEB 1868333
Journal Downloads
PIEB 29088
Total users online -