Perspectives of Innovations, Economics and Business

  Previous Article | Back to Volume | Next Article
  Abstract | References | Citation | Download | Preview | Statistics
Volume 8
Issue 2
Online publication date 2011-08-12
Title International regulations concerning gender discrimination in professional life
Author Patrycja Zwiech
Abstract The paper is aimed at presenting legal regulations imposed by International Labour Organization, the United Nations and the European Union, and regarding gender equality in professional life. Issues relating to discrimination against women on labour market have been addressed by international institutions for over 60 years.
Citation
References
Balcerzak-Paradowska, B. (Ed.), 2001. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990-1999, IPISS, Warszawa

Balcerzak-Paradowska, B. (Ed.), 2003. Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery,  IPISS, Warszawa

Dijkstra, A., Plantega J. (Eds.), 2003. Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Gawrycka, M., Wasilczuk, J., Zwiech, P., 2007.  Szklany sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, CeDeWu sp. z o.o., Warszawa

Kalinowska-Nawrotek, B., 2005. Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań

Kryńska E., 2001. Dylematy polskiego rynku pracy,  IPISS, Warszawa

Raport Banku  Światowego, 2004. “Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: Czy kobiety straciły na transformacji?”, Biuro Banku Światowego w Polsce, No.29205, Warszawa

Raport Państwowej Inspekcji Pracy, 2005. “Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w stosunkach pracy. Mobbing w środowisku pracy,” Warszawa

Titkow, A. (Ed.), 2003. Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, ISP, Warszawa

Zwiech, P., 2008.  “Dyskryminacja zatrudnieniowa kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii,” in: Noga, M., Stawicka, M. (Eds.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, pp.317-28

Zwiech, P., 2003.  “Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy,” in: Kopycińska, D. (Ed.), Kapitał ludzki w gospodarce, PTE, Szczecin, pp.135-46
Keywords Gender science, gender discrimination, gender equality, legal regulations.
DOI http://dx.doi.org/10.15208/pieb.2011.29
Pages 49-52
Download Full PDF Download
  Previous Article | Back to Volume | Next Article
Share
Search in articles
Statistics
Journal Published articles
PIEB 611
Journal Hits
PIEB 1810126
Journal Downloads
PIEB 28784
Total users online -